Stadgar

Furulidsskolans Föräldraförening

§ 1 Ändamål

Föreningen vars namn är Furulidsskolans Föräldraförening (FFF) har till uppgift att stödja hemmen och skolan i dess strävan att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling. Föreningen arbetar för att föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks, arbetet skall präglas av samarbete och samverkan mellan hem och skola.

Föreningen vill också medverka till utvecklingen av en skola som ger eleverna ökat ansvar genom social fostran, låter varje barn utveckla sina anlag får kunskaper och öva färdigheter med utgångspunkt från sina egna förutsättningar.

§ 2 Självständighet

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§ 3 Medlemskap

Samtliga föräldrar till barn på Furulidskolan är medlem i Furulids Föräldraförening.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek bestäms vid årsmötet och den är frivillig.

§ 5 Föreningsmöten

Föreningens årsmöte skall hållas i september/oktober månad. Kallelse skall utfärdas senast två veckor innan mötet.

§ 6 Rösträtt och valbarhet

Rösträtt på föreningens möten har varje närvarande medlem. Omröstningen sker öppet. Val skall företas med slutna sedlar om så begärs. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal genom lottning. Valbar att representera föreningen är endast den som har barn i Furulidsskolan.

§ 7 Ärenden

Motioner inlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§ 8 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande samt minst fyra ordinarie ledamöter, Ordförande och kassör blir valda på vadera 2 år och kan inte avgå samma år. Övriga ledamöter blir valda för 1 år i taget.

§ 9 Konstituering

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt kassör. Föreningen skall inte teckna skuldebrev med bank eller andra kreditinstitut, dock kan föreningen upprätta donationsfonder som skall tillfalla studerande i verksamheten. Föreningens verksamhetsår är brutet kalenderår 1 juli till 30 juni följande år.

§ 10 Sammanträden

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen samt därutöver på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar.

Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande vid sammanträdet. Tillsatt ledamot har skriftlig yttrande och förslagsrätt.

§ 11 Klassombud

Föreningen skall övervaka så att minst två klassombud utses i varje klass. Meddelande om valda ombud bör lämnas till styrelsen och skolan.

§ 12 Stadgeändring

För ändring av stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten varav det ena är ett ordinarie årsmöte.

§ 13 Upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som i stadgas i § 12.  För giltighet av beslut om upplösning krävs dock ¾ majoritet vid vardera möte. De tillgångar som finns vid upplösningen av föreningen skall förvaltas av skolan och komma Furulidsskolans elever till del.

§ 14 Dagordning vid årsmötet

Vid årsmöte skall förekomma

 1. Val av a) mötesordförande b) sekreterare c) två protokollförare, tillika rösträknare.
 2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, redovisning av ekonomiskt läge.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar.
 7. Fastställande av medlemsavgift.
 8. Val av styrelse a) ordförande b) fyra ledamöter.
 9. Övriga frågor.

§ 15 Uppgifter

Styrelsen åligger särskilt att:

 • Förbereda föreningens årsmöte
 • Verkställa vid sådana möten fattade beslut
 • Tillse klassombud i samtliga klasser
 • Informera föräldrarna till barn på Furulidsskolan om föreningens verksamhet
 • Samordna och tillvarata medlemmars intressen
 • Verka för samarbete mellan föreningen och skolans ledning

Kommentera